Archiv Leden, 2011

Nové závazné stanovisko

Jak jste se mohli v předchozím článku dozvědět, pokračovalo naše společné úsilí v druhé půli ledna odvoláním u Krajského úřadu. Přesto, že byly lhůty velmi napnuté, vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 24.1.2011 rozhodnutí v kterém se ruší závazné stanovisko Městského úřadu Rychnově nad Kněžnou. Následně jsme ve středu 26.1.2011 vyvolali jednání na Městském úřadě. Tentýž den a zde musím poděkovat okamžitě reagoval Národní památkový ústav v Josefově i Městský úřad v Rychnově nad Kněžnou a tak nic nebránilo vydání nového upraveného stanoviska, ve kterém jsou povoleny rákosové došky.

Jako podmínka je uvedeno zveřejnění komentáře v objektu k vysvětlení zdůvodnění užití rákosu, který bude projednán s Národním památkovým ústavem. Jakmile bude komentář projednán, zveřejníme jeho obsah na webové stránce sdružení Má vlast – můj domov, o.s..

Za podporu i pomoc bych rád všem poděkoval a těším se na další spolupráci při záchraně objektu v Záměli.

26
Led

Pozvánka na přednášku Naše opevněné kostely

   Publikoval(a): Rudolf Khol    in Ostatní

V neděli dne 6. února 2011 pořádá Transsaltum – Klub přátel historie v Jilemnici (www.transsaltum.wz.cz) přednášku na téma  „Naše opevněné kostely“. Přednáška Zdeňka Fišery, který je i členem Společnosti ochránců památek ve východních Čechách se uskuteční od 16:00 hod v budově Městského kulturního střediska v Nové Pace. Zváni jsou všichni příznivci historie a památek.

Téma:  Naše opevněné kostely

Přednášející: Zdeněk Fišera

Kdy a kde: 6. února 2011, Nová Paka

23
Led

Přednáška Průzkumy a dokumentace historických objektů

   Publikoval(a): Rudolf Khol    in Ostatní

Ve čtvrtek 13. ledna od 17 h proběhla v prostorách Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové zajímává a přínosná přednáška o průzkumech a dokumentaci historických objektů. Tuto přednášku prezentoval pracovník NPÚ ÚOP v Josefově Mgr. Miloš Buroň. V konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny se sešlo celkem deset zájemců. Mgr. Buroň ve své přednášce přítomným přiblížil systém a způsob vypracovávání Stavebně historických průzkumů památkově chráněných objektů. Na konkrétních příkladech přiblížil problémy a úskalí, které jsou s touto činností spojené. Zpracování Stavebně historického průzkumu je velice náročnou činností, které v mnohých případech přináší zcela nové skutečnosti o poznání, historii či stavebním vývoji daného objektu. Pro představu jak takový stavebně historický průzkum vypadá, měli zájemci možnost do několika z nich nahlédnout.

Průzkumy a dokumentace historických objektů - Mgr. Miloš Buroň, Národní památkový ústav, ÚOP v Josefově

Rád bych ocenil práci a vstřícný přístup Mgr. Buroňe, který se ve svých přednáškách snaží přiblížit širší veřejnosti problematiku našich kulturních památek, jejich ochranu a práci NPÚ. Národní památkový ústav a obdobná občanská sdružení by měli vzájemně spolupracovat, hledat kompromisy a nejvhodnější řešení při ochraně našich památek. Je naprosto zbytečné plýtvat silami v často nesmyslných sporech, které nikam nevedou. Jedině spojením sil a vzájemnou spoluprácí se dá dosáhnout cíle, o který oběma stranám jde. Tím je záchrana památek.

Citace z pozvánky na výše uvedenou přednášku: Cílem Národního památkového ústavu je ohroženým památkám pomoci. Je potřeba k nim obrátit pozornost veřejnosti přímo i prostřednictvím novinářů. Vysvětlit, v čem je jejich hodnota, a o co přijdeme, necháme-li je zaniknout. Pojmenovat důvody, které k jejich zániku vedou. Hledat a nabízet možná řešení. Nemělo by se zapomínat ani na památky zachráněné.

Spolek za staré město Hradec Králové

únor - Výroční členská schůze („Divadlo v podkroví“) + přednáška Mgr. Radka Bláhy o archeologickém průzkumu Velkého náměstí

březen – Přednáška k 135. výročí bitvy u Hradce Králové na Chlumu

květen (event. červen) – Prohlídka Státní vědecké knihovny a její historie

září - Prohlídka „Tereziánského dvora“ + Labyrint loutek divadla DRAK

říjen (event. listopad) – Hradec Králové v obrazech českých výtvarníků (MUDr. Jiří Kačer)

prosinec – Historie a prohlídka evangelického kostela v HK

17
Led

Zpravodaje od roku 2005 zpřístupněny

   Publikoval(a): Robert Müller    in Ostatní

Adobe Reader

Adobe Reader

První dva víkendy v novém roce jsem zasvětil digitalizaci starších čísel zpravodaje,  první čtvrtina je hotova a tak jsem v sekci Publikace zpřístupnil všechna starší čísla od roku 2005. Rád bych tímto tempem pokračoval tak, aby do našeho XXII. sněmu byly všechny dostupné čísla Zpravodaje zpřístupněny na našem webu. Dalším počinem budou podrobnější informace k publikacím, příští víkend je začneme postupně zveřejňovat.

Na pravé straně nahoře je logo a zároveň odkaz na stránky poskytovatele prohlížeče “Pdf” souborů, v kterých zpravodaje máte k dispozici. Stačí si jen stáhnou správnou verzi pro Váš operační systém.

Hostinec v Záměli - kresba od Zdeňka Bláhy

Na základě vydaného Závazného stanoviska k „Obnově objektu bývalé hospody č. p. 27 (Fajfrův zájezdní hostinec) v Záměli k projektové dokumentaci pro stavební řízení“, vydaného dne 17. 12. 2010 v Rychnově nad Kněžnou projednal a odsouhlasil výbor společnosti dne 4. ledna 2011 následující stanovisko ke stažení ve formátu zde (280 kB).

 Členové společnosti ochránců památek se aktivně již třetím rokem podílejí na záchraně tohoto objektu, zúčastňují kontrolních dnů i prakticky pomáhají při přípravě podkladů pro projektovou dokumentaci a záchranu objektu. Jednostranné rozhodnutí Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou, které u volby krytiny na doškové střeše vychází z prakticky nereálného a obtížně realizovatelného doporučení Národního památkového ústavu v Josefově pozastavuje veškeré úsilí dobrovolníků na obnovu této památky. Bylo podáno odvolání na Krajský úřad z pohledu formálního pochybení. Účastníkům nebylo umožněno uplatnit z hlediska správního faktické ani praktické připomínky.

Dne 17. 1. 2011 Proběhlo jednání na NPÚ v Josefově, mimo dotčené subjekty se ho jako experti za naši společnost neformálně zúčastnili pan Pražák a pan Havrda. Zápis z jednání je přiložen v příloze ve formátu Pdf zde (751kB).

O celé problematice Vás zde budeme i nadále informovat. Občanskému sdružení Má vlast – můj domov, o.s. budeme i dále aktivně pomáhat.

5. 3. 2011
9.30

V sobotu 5. března 2011 se koná od 9:30 hodin v prostorách starého Adalbertina tradiční sněm společnosti. Na programu je řada důležitých bodů, ale také zajímavých příspěvků. Srdečně zveme členy a příznivce našeho sdružení, rovněž i veřejnost.

Program:

1. Zahájení a schválení programu sněmu

2. Výroční zpráva o činnosti za minulé období

3. Účetní a pokladní zpráva za rok 2010

4. Zpráva kontrolní a revizní komise

5. Změna stanov

6. Volba výboru

7. Přestávka s občerstvením

8. Diskuse s příspěvky

9. Reakce a odpovědi na příspěvky, návrh na usnesení

10. Přednesení a schválení usnesení sněmu

11. Ukončení sněmu

Připomínám, že podměty pro připravovanou změnu stanov bude možné písemně, nebo elektronicky uplatnit nejdéle do 31. ledna 2011 u kolegyně Lídy Žlábkové. V úterý 1. února 2011 na řádné schůzi společnosti proběhne projednání jednotlivých návrhů na změny stanov i příprava návrhu nového složení výboru společnosti.

V průběhu našeho veřejného sněmu bude možné zakoupit publikace vydané společností a také další knihy od autorů z řad členů společnosti. V průběhu sněmu je možné uhradit členské příspěvky na rok 2011, případně podat přihlášku a stát se naším členem.

Plánek s místem XXII. sněmu