29
Lis

Regenerace jezuitské koleje v Jičíně

   Autor: Ludmila Žlábková   kategorie: Ostatní

Jičínská raně barokní jezuitská kolej tvoří důležitou součást zdejší městské památkové rezervace. Patří k nejvýznamnějším stavebním počinům doby, kdy Albrecht z Valdštejna zamýšlel vybudovat z Jičína centrum svého frýdlantského vévodství. Výstavba jezuitské koleje zapadá mezi další velkorysé stavby jičínské v době třicetileté války. Valdštejn tehdy přivedl do města tři klášterní fundace – kartuziány, dominikány a jezuitský řád.

Jezuité prosadili při stavbě svého sídla prominentní pozici v organismu města, a to při farním kostele sv. Jakuba u západní části městských hradeb. Kostel byl částečně zbarokizován a přesvěcen na sv. Ignáce z Loyoly. Budova koleje byla komponována jako součást velkého areálu s gymnáziem, seminářem a zmíněným kostelem. Kolej má dochovaný strohý kasárenský zevnějšek a po rozpuštění řádu Josefem II. sloužila vojenským účelům. Naposledy byla od srpna 1968 obsazena posádkou sovětské armády. Po jejím odchodu začátkem 90. let zůstala budova opuštěna a postupně chátrala.

Současný záměr investor (kterým je Městský úřad v Jičíně) na využití koleje předpokládá zřízení Evropského konferenčního a vzdělávacího centra. Pro takto odvážně a velkoryse pojatý plán však samotná budova kapacitně nepostačuje a projekt proto předpokládá závažné zásahy, a to ve formě vestavby společenského a přednáškového sálu v podzemí nádvoří, vybudování ubytovací kapacity při hradební zdi a doplnění závěru kolejní kaple přístavbou novotvaru v podobě vosího hnízda.

Při prvním seznámení s koncepcí revitalizace a využití je zřejmé, že je do této památky roubován provoz, který ovlivní její celkový vzhled a nese s sebou celou řadu provozních a realizačních rizik. Především není zcela jasný statut a z něj vyplývající činnost tohoto zařízení, které nese ve svém názvu evropské centrum, tj. zda se zde bude kromě jednorázových akcí odbývat i dlouhodobé studium, jak budou řešeny dopravní problémy, zejména parkovací plochy, dále obsluha navržených provozoven a ubytovacích kapacit apod. neujasněna zůstává kombinace se službami pro obyvatele a řadové návštěvníky města v přízemí objektu.

Poměrně přijatelným zásahem se jeví nová budova ubytovacího zařízení podél hradební zdi, ovšem za předpokladu, že zůstane zachována její historická podoba a hmota a nebude vyžadováno následné prolomení okny či únikovými otvory.

Složitější a mnohem problematičtější je požadovaný vznik nových sálů v nádvoří zahloubením do terénu zhruba 5,5 metru. Zde může o celkové koncepce výrazně zasáhnout záchranný archeologický výzkum svými požadavky opři předpokládaném nálezu závažných situací a artefaktů. Také zastřešení těchto prostor průhlednou skořepinou z neodzkoušených laminátů se jeví jako příliš kontrastní pojetí.

Za zcela nepřijatelný je pokládán zásah do závěru kaple navrhovaným novotvarem, neboť by došlo k nevratnému narušení vnějšího vzhledu, i když z hlediska provozního se toto řešení jeví projektantům jako optimální.

Členové památkové rady se celkem jednoznačně shodli na jednotlivých závěrech a doporučili řediteli ing. arch. Janu Čiháčkovi připustit novostavbu ubytování za přísných podmínek nenarušení hradební zdi, nespoléhat na výsledky archeologického průzkumu do jaké míry ovlivní zásah do nádvoří a umístit sály, které budova nepojme jinam a zcela vyloučit nově vytvářený závěr kaple.

Pokud josefovské Územní odborní pracoviště NPÚ zahrne tato doporučení do svého vyjádření, bude další osud této jedinečné památky v rukou pracovníků oddělení státní památkové péče Městského úřadu v Jičíně do jaké míry budou schopni a odhodláni stanovisko svého metodického a poradního orgánu respektovat.

Václav Pražák

Tento zápis byl uveřejněn v Sobota, 29. Listopad 2008 v 16.00, je zařazen do kategorie Ostatní. Můžete sledovat veškeré reakce na něj pomocí RSS 2.0 kanálu. Reakce na článek nejsou povoleny, ale můžete na článek odkazovat na vaší vlastní stránce.

Komentáře nejsou povoleny.